คำขวัญอำเภอทำคล้อ จังหวัดพิจิตร

ทับคล้อเมืองสะอาด ตักบาตรเขาทราย
หลวงพ่อใหญ่มิ่งขวัญ สืบสานวันสงกรานต์
พุทธสถานวัดสวน ข้าวเจ้าล้วนพันธุ์ดี ผู้คนมีน้ำใจ

ประวัติความเป็นมาของอำเภอทับคล้อ

เมื่อปี พ.ศ. 2470 เดิมขึ้นกับตำบลท้ายทุ่ง อำเภอบางมูลนาก และเมื่ออำเภอตะพานหิน ยกฐานะเป็นอำเภอ จึงขึ้นกับอำเภอตะพานหิน เป็นตำบลทับคล้อ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2526 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอทับคล้อ ขึ้นมาโดยใช้อาคารพาณิชย์บริเวณตลาดเภาอ่อน เป็นที่ตั้งกิ่งอำเภอชั่วคราว

ต่อมา พันเอกหญิง ดร.สมสมัย สิทธิเกษร ได้บริจาคที่ดินให้สร้างที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน และได้ย้ายที่ทำการเป็นการถาวร พร้อมกับยกฐานะเป็นอำเภอโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2530 เป็นหนึ่งใน 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากจังหวัดพิจิตร ประมาณ 50 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 330 กิโลเมตร ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ตั้งอยู่ริมคลองวังเดือนห้า หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ มีถนนสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ มีพื้นที่รวมกันทั้งอำเภอ 378.287 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 236,429.375 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 กับ 09 และเส้นแวงที่ 101 กับ 100 องศา 370 ลิปดาตะวันออกมีรูปคล้ายหัวมังกร ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดพิจิตร

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกบริเวณทิศใต้และตะวันตกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองขนาดเล็กไหลผ่าน บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออกมีป่าไม้เบญจพรรณและป่าโปร่ง บริเวณพื้นที่เป็นภูเขาสูงติดกัน บางแห่งเป็นภูเขาโดด เช่น เขาปอ เขานกยูง เขาเจ็ดลูก แต่ในปัจจุบันป่าไม้ลดน้อยลงไปมากเนื่องจากการเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน

          ด้วยเหตุที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จึงเหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ประชาชนได้รวมกลุ่มกันพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพในเชิงธุรกิจ มีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริ จนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อำเภอทับคล้อไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน

 

สภาพทั่วไป

          เนื้อที่โดยรวมประมาณ 235,964 ไร่ หรือประมาณ 378,287 ตารางกิโลเมตร

          ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

          ทิศใต้   ติดต่อกับ   อำเภอดงเจริญ และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอวังโป่ง และอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอทับคล้อเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

 

 

 

999 หมู่ 4 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Copyright2018 สถานีตำรวจภูธรทับคล้อ จังหวัดพิจิตร.โทร056-641399 All Rights Reserved.